Cáp Điện

Cáp nhôm bọc PVC_AV

CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN

(Có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ho [ … ]

 

Cáp điện kế Muller 2x

CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN

(Có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ho [ … ]

 

Cáp đồng 4 lõi

CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN

(Có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:


TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN


+ Ruột dẫn: đồng ho [ … ]

 

Cáp đồng ba ruột bọc

CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN

(Có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:


TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ho [ … ]

 

Cáp đồng 2 ruột bọc

CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN

(Có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ho [ … ]

 

Cáp đồng đơn bọc

CÁP ĐIỆN LỰC CÁCH ĐIỆN BẰNG CHẤT ĐIỆN MÔI RẮN

(Có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5935 – 1995

TỔNG QUAN


+ Ruột dẫn: đồng ho [ … ]