Dây Điện

Dây đơn cứng_VCSH 1x

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 2103 - 1994; TCVN 6610 - 2000; IEC 227 – 1997

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5 [ … ]

 

Dây mềm tròn 5 ruột_VCTF 5x

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 2103 - 1994; TCVN 6610 - 2000; IEC 227 – 1997

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5 [ … ]

 

Dây mềm tròn 4 ruột_VCTF 4x

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 2103 - 1994; TCVN 6610 - 2000; IEC 227 – 1997

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5 [ … ]

 

Dây mềm tròn 3 ruột_VCTF 3xTIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:


TCVN 2103 - 1994; TCVN 6610 - 2000; IEC 227 – 1997

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5 [ … ]

 

Dây mềm tròn 2 ruột_VCTF2x


DÂY ĐIỆN MỀM (CỨNG) BỌC PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 2103 - 1994; TCVN 6610 - 2000; IEC 227 – 1997

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí [ … ]

 

Dây đơn mềm_VCSF 1x


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 2103 - 1994; TCVN 6610 - 2000; IEC 227 – 1997

TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ

+ Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5 [ … ]